Entrevista amb Dr. Joan Guàrdia i Dr. Jesús Maria Prujà

Entrevista amb Dr. Joan Guàrdia i Dr. Jesús Maria Prujà

mgl65442

 

Entrevista 

Dr. Joan Guàrdia. Assessor UNIDISCAT i Catedràtic de la Universitat de Barcelona

Dr. Jesús Maria Prujà. Cap de l’Oficina d’Accés a la Universitat del Consell Interuniversitari de Catalunya i President de la Comissió UNIDISCAT

1.- Amb data 20 de gener del 2016; Asem Catalunya va mantenir una entrevista amb vosaltres, de tot el que es va parlar sobre el suport que es pot donar als alumnes amb discapacitat, en quin estat es troben els punts tractats? 

El Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), que està adscrit a la Secretaria d’Universitats i Recerca, i les universitats catalanes estem actualment dedicant molts esforços econòmics i personals per a l’atenció dels estudiants amb qualsevol tipus de discapacitat.

Les universitats, a través dels diferents serveis d’atenció als estudiants tenen especialistes que es dediquen prioritàriament a l’estudiantat amb discapacitat, i ofereixen, en funció de les seves necessitats, els recursos tècnics i personals per fer efectiva la seva inclusió a la universitat.

2.- Quin és el circuit que han de fer els estudiants abans d’arribar a la universitat, a fi que aquesta es prepari per rebre’ls i respondre les seves necessitats? 

 Amb l’objectiu que la universitat tingui informació de l’estudiant abans de l’inici del curs acadèmic, la Comissió tècnica UNIDISCAT (Universitat i Discapacitat a Catalunya) i el Departament d’Ensenyament vam elaborar i consensuar el document “Informe sobre adaptacions recomanades per a l’accés i participació a la universitat d’estudiants amb discapacitat”.

En aquest document es recullen, sempre amb autorització prèvia de l’estudiant, les seves dades personals, les dades relatives a la seva discapacitat i les adaptacions necessàries en relació a diferents aspectes: l’adaptació de l’entorn, el suport material i tècnic, l’adaptació en equipament informàtic, el suport personal, la cura personal i el suport a la comunicació oral i escrita. Ha d’estar signat pel professional del centre i també hi ha de constar la signatura de conformitat de l’estudiant.

El document està a disposició dels centres educatius i dels Equips d’Assessorament Psicopedagògic en el Portal de centres del Departament d’Ensenyament.

Aquest document s’ha de trametre al cap de l’Oficina d’Accés a la Universitat. Un cop se li assigni plaça a l’estudiant, el document es derivarà a la universitat on s’hagi de matricular. Així doncs, la universitat rebrà la informació de l’estudiant i tindrà coneixement previ dels recursos que pugui necessitar la persona afectada.

Malgrat que considerem que aquest seria el circuit ideal, comentar que les universitats tenen informació dels estudiants amb discapacitat abans que es matriculin a la universitat ja que l’estudiant manifesta la seva condició a l’Oficina d’Accés a la Universitat quan fa la preinscripció universitària.

En alguns casos són els propis professors universitaris qui deriven les seves consultes al serveis d’atenció als estudiants per veure quins són els recursos que poden ser necessaris per a l’estudiant en funció de la seva discapacitat.

3.- Amb quins recursos compte la universitat per tal de facilitar-li la vida i l’accessibilitat als estudiants 

 Les universitats ofereixen als estudiants amb discapacitat una atenció directa i especialitzada, adaptada a les seves necessitats. L’objectiu és promoure la seva inclusió plena i efectiva a la vida universitària.

Totes les universitats catalanes disposen d’un servei d’atenció a l’estudiant amb discapacitat, on l’estudiant pot adreçar-se i informar-se dels programes i serveis dissenyats per la universitat per atendre les seves necessitats.

Alguns dels serveis que poden oferir les universitats són: acollida, assessorament, orientació acadèmica, pràctiques i inserció laboral, o tutor de necessitats educatives especials.

Les universitats catalanes disposen de diferents tipus de recursos i ajudes tècniques per aconseguir la inclusió dels estudiants amb discapacitat, que es podrien dividir en tres apartats.

– Accessibilitat: il·luminació d’espais, senyalitzacions del campus i d’espais, instal·lació de baranes, protecció d’espais de risc, adaptació de mobiliari, eliminació de barreres d’accés a la comunicació oral i escrita i, especialment, la derivada de la consulta d’informació en entorns electrònics, receptors de senyals acústics, etc.

– Ajuts tècnics especials: ajuts tècnics de tipus electrònic o informàtic, com programari adequat a les necessitats de l’estudiantat, teclats adaptats, commutadors i reconeixement de veu per a l’accés alternatiu a l’ordinador, materials per escriure, enregistrar o escoltar a l’aula i perifèrics de sortida especials, etc.

– Suport o assistència personal: intèrprets de llengua de signes, acompanyants de suport, prenedors d’apunts, etc.

 D’altra banda, també comentar que les universitats estableixen acords amb altres organitzacions socials dins del sector de la discapacitat per una millor atenció a l’estudiant.

 4.- Quin percentatge de persones amb grans discapacitats arriben a la universitat? 

 Entenem com a persona amb grans discapacitats, la que té un grau de discapacitat igual o superior al 65%. Segons les dades que disposa l’Oficina d’Accés a la Universitat, el 25% dels estudiants amb discapacitat matriculats a les universitats catalanes, tenen un grau igual o superior a aquest percentatge.

5. Des d’ AsemCat hem detectat que arriben a la universitat, persones amb grans discapacitats, però amb una gran brillantor intel·lectual. La Universitat pot o té algun programa específic per captar aquests talents? Per exemple tenim el cas d’un noi de Primer d’Enginyeria Multimèdia amb 6 matrícules d’honor i un 9 en les assignatures d’aquest primer curs.

 Les universitats tenen programes específics per a la captació de talents d’estudiants de secundària, normalment en estudis de grau concrets. També es convoquen premis, per exemple, als millors treballs de recerca de batxillerat en les diferents àrees del coneixement: arts, humanitats, ciències socials, tecnologia i ciències.

En aquesta línia, també comentar que el CIC fa Mencions de la prova d’accés a la universitat (PAU) a aquells estudiants que tenen un 9 o més a la Fase General d’aquesta prova.

6.- Podria explicar als nostres socis què és el Unidiscat?

 Un dels objectius del CIC és promoure la igualtat d’oportunitats de l’estudiantat amb discapacitat a l’àmbit de la vida universitària, així com del professorat i del personal d’administració i serveis amb discapacitat.

 Davant la necessitat de promoure línies d’actuació comunes amb totes les universitats catalanes, el CIC va impulsar, l’any 2006, la creació de la Comissió tècnica UNIDISCAT on estan representades les universitats catalanes i, també en formen part: quatre assessors, professors d’universitat, un representant del Departament de Treball, afers socials i famílies, un representant del Departament d’Ensenyament i una orientadora la Sra. Conxita Domínguez i el Cap de l’Oficina d’Accés a la Universitat,

Un dels objectius de la comissió tècnica és crear un espai de treball conjunt entre les universitats catalanes per mantenir una bona coordinació i promoure línies d’atenció comunes en relació amb els estudiants amb discapacitats. En definitiva, crear sinergies.

La comissió es reuneix per tractar temes d’interès per a totes les universitats i es generen propostes per elevar a la Comissió d’accés i afers estudiantils del CIC per a la seva aprovació.

 7.-Com podem garantir el suport quotidià durant l’etapa a la universitat d’aquests alumnes? 

 Com hem comentat anteriorment, el CIC i les universitats catalanes fem un gran esforç tant econòmic, com en recursos humans, per garantir la inclusió dels estudiants universitaris durant tota la seva estada a la universitat.

A les universitats catalanes el personal tècnic dels serveis d’atenció a l’estudiant vetllen per oferir tots tipus de recursos necessaris a aquests estudiants, i pensem que davant la sensibilitat de les universitats per la inclusió d’aquest estudiantat, cada any es continuaran dissenyant programes i oferint nous recursos per cobrir totes les seves necessitats

8.-Es contempla la presència de vetlladors o assistents personals?

Es contempla la possibilitat que persones (estudiants) facin d’assistents només per a tasques acadèmiques dels estudiants. Fonamentalment fan tasques de suport com prendre apunts, material i treballs conjunts. És un tipus d’assistència molt lligada a les activitats pròpies dels àmbits acadèmics. Diguem que és un tipus d’assistència dedicada als afers estrictament acadèmics.

pro2

Asem Catalunya
Asem Catalunya
ADMINISTRATOR
Perfil

Posts Carousel

Deixar un missatge

El teu email no serà publicat. Es requereixen els camps marcats amb *

Cancel reply