Assemblea convocada el dia 17 de juny de 2017 a les 11:30 hores

Orden del dia

Descarregar

Memòria Social

Descarregar

Memòria Econòmica

Descarrega

Balanç Asem 2016

Descarregar

Compte de resultats abreujat

Descarregar

Canvis en el patrimoni net

Descarrega

Compte de Pèrdues i Guanys

Descarregar